Ciljevi rada Udruženja za razvoj saradnje domovine i dijaspore i metodi u njihovom ostvarenju su:

• okupljanje svih građana našeg porijekla raseljenih širom svijeta, koji svojim pojedinačnim ili zajedničkim oblicima djelovanja mogu doprinijeti jačanju veze na relaciji dijaspora-domovina,

• povezivanje dijaspore s njihovom domovinom putem medijskih platformi,

• promovisanje pozitivnih i ohrabrujućih priča o bošnjačkoj i bosanskohercegovačkoj (bh.) dijaspori i njihovom uspjehu u svijetu,

• očuvanje kulturnog naslijeđa BiH i njihovo prezentovanje dijaspori,

• povezivanje sa drugim Udruženjima, zajednicama, centrima i medijima u dijaspori s ciljem realizovanja projekata od važnosti za domovinu,

• promovisanje turističkog potencijala BiH u dijaspori,

• organizovanje seminara i edukacija kako u domovini tako i u dijaspori u saradnji sa predstavnicima bh. dijaspore u svakom mjestu u svijetu gdje se nalaze,

• privredno povezivanje sa dijasporom i jačanje privrednih potencijala BiH kroz te veze,

• izdavanje stručnih, naučnih i informativno-edukativnih publikacija

• organizovanje kulturnih i sportskih manifestacija u cilju povezivanja domovine i dijaspore,

• saradnja sa državnim institucijama,

• saradnja sa ambasadama,

• poticanje domaćih stručnjaka i naučnika na aktivno sudjelovanje u rješavanju pitanja od interesa za domovinu i dijasporu,

• unapređenje društveno-političkog sistema zemalja u kojima živi i radi bh. dijaspora,

• analizira društveno-političkih odnosu u BiH i svijetu,

• aktuelizacija pojmova europeizacija / globalizacija / tolerancija.

Udruženje za razvoj saradnje domovine i dijaspore shodno svojim ciljevima djeluje poštujući načela objektivnosti, nepristranosti, stručnosti, odgovornosti, istinitosti i transparentnosti. Udruženje obavlja djelatnosti u cilju očuvanja i promovisanja kulturno-historijskih i nacionalnih vrijednosti svih građana u BiH,a posebno bh. dijaspore.

Ciljane grupe Udruženja su svi građanski orjentisani državljani BiH, kao i pripadnici dijaspore, a koji svojim radom mogu doprinijeti promociji ciljeva Udruženja za razvoj saradnje domovine i dijaspore.